Projecte Beques

PROJECTE BEQUES

ÀMBIT GEOGRÀFIC D’EXECUCIÓ: CERVERA

JUSTIFICACIÓ

La tasca de la Fundació Xavier Paules consisteix en oferir beques de formació laboral(de subsistència)a les persones que no tenen cabuda en el mercat laboral normalitzat. Aquestes persones presenten moltes carències: de formació bàsica, sense qualificació tècnica-laboral, manca de qualitats personals... I en aquests moments de crisi econòmica que està vivint la nostra població encara els resulta molt més complicat inserir-se al món laboral.

Les persones amb dificultats personals en el seu medi, té més risc de desconnectar del seu grup familiar i social. En canvi, si s’utilitzen els canvis necessaris per a la supervivència i benestar de les persones i si se’ls ajuda a inserir-se socialment, suposa un enriquiment tan a nivell personal com per la societat en general.

El reconeixement d’aquesta realitat en tota la seva profunditat qüestiona les polítiques tradicionals del treball, que pensen que qualsevol persona pot ocupar un lloc de treball si s’adapta a les seves expectatives salarials i comença un procés de formació o especialització laboral. Doncs bé, existeixen amplis grups de persones que no podrien desenvolupar esmentats treballs, ni acceptant les condicions de treball mínimes.

OBJECTIUS

Generals:

 • La inserció sociolaboral de les persones que presenten característiques d'exclusió social o que pertanyen a un grup de risc, d'acord amb els programes socials de Càritas Interparroquial de Cervera.

 • Sensibilitzar a la població de la problemàtica social i laboral que tenen algunes persones amb dificultats per accedir al món laboral.

 • Conscienciar i sensibilitzar a la població en general de la reutilització de certs materials.

Específics:

 • Atendre les persones amb risc i/o exclusió social mitjançant el treball i la formació.

 • Adquirir d'hàbits socials i laborals.

 • Potenciar les capacitats personals de la persona per afavorir l'autonomia.

 • Donar a conèixer les accions que duu a terme la Fundació i els col•lectius que atén.

 • Millorar les condicions de vida de les persones que es troben en situació de risc i/o exclusió social.

 • Augmentar la reutilització dels materials que es poden reciclar.

PERSONES DESTINATÀRIES:

El Programa va adreçat a persones que viuen i estan empadronades a Cervera que han presentat característiques d’exclusió social: immigrants, dones, gent amb risc d’exclusió social, etc. i no són beneficiaris de cap tipus de prestació econòmica

METODOLOGIA:

La treballadora social de Càritas és la tècnica que fa la primera acollida a les persones que s'adrecen al nostre servei sol•licitant treball i/o ajuts. Les persones sense ingressos econòmics, amb manca d'hàbits de treball i formació s'orienten al projecte beques per tal de que adquireixin i/o no perdin els hàbits de treballs, es potenciï el treball en equip, etc. per potenciar la inserció sociolaboral de les persones en risc d’exclusió social que ens venen. A més a més, amb l'acció d'oferir beques de formació laboral volem preveure l’exclusió social en els processos de transició escola-treball perquè cada vegada més ens venen persones joves que no van acabar els estudis obligatoris i en aquests moments de situació de crisi econòmica els resulta molt complicat inserir-se al món laboral.

La metodologia que utilitzem és la següent:

1.-SERVEI D'ACOLLIDA:

La persona acudeix al servei per pròpia iniciativa o derivada dels Serveis Socials d'Atenció Primària o altres entitats de la població. Quan una persona fa la demanda, la treballadora social de Càritas, estudia el tipus de problemàtica que presenta i es fa una valoració del cas. Si reuneix les condicions per ser-ne beneficiari, s'estudia quines són les actituds personals que caldrà potenciar una vegada l’usuari estigui treballant al taller de la Fundació (habilitats socials, autoestima, motivació, responsabilitats, etc.), i també s’estudia si cal, a més, un recolzament d’educació i de formació.

En els casos que venen derivats dels SSAP es fa una coordinació prèvia perquè la treballadora social ens passi la informació del cas.

L'acollida la realitza la treballadora social de Càritas des de les oficines de la Fundació Xavier Paules que estan ubicades a la Plaça dels Màrtirs, núm. 7, 1r. de Cervera. L'horari del servei és: dilluns i dijous de 10 a 13 h i de dilluns a divendres de 16 a 18 h (concertació de cita prèvia).

A l’acollida s’estudia cas per cas, la situació familiar, econòmica, etc. Se’ls informa de la tasca que hauran de fer (trasllats, neteja d'espais públics, neteja d'espais particulars...) i se’ls apunta en llista d’espera. Se’ls hi concedeix una setmana de formació laboral i després, s’han de tornar a apuntar a la llista. En funció de les persones que estem atenent, s'han d'esperar més o menys temps.

2.- SERVEI DE TREBALL:

El magatzem de la Fundació Xavier Paules és on s’ubica el Projecte Beques del Servei “Dóna Feina”. Prèviament, abans de que la treballadora social faci una derivació de l'usuari al servei, la treballadora social informa a l'encarregat de la Fundació Xavier Paules del cas. El seguiment i control dels usuaris, així com l’organització del treball està feta pel monitor-encarregat de la Fundació i supervisada pel Patronat. Una vegada l'usuari ha estat derivat al servei, la treballadora social i el monitor fan una avaluació de la persona, per acabar-ne de dissenyar el Pla de Treball Individual. L'encarregat, llicenciat amb filologia hispànica, s'encarrega de la vessant educativa i del treball a realitzar amb els beneficiaris de les beques de formació laboral i aquest també és coordina amb la treballadora social de Càritas per treballar les habilitats i mancances que tenen les persones que realitzen les beques.

El Programa “Dóna Feina” engloba el Projecte beques. El projecte beques consisteix en oferir una setmana de formació laboral a aquelles persones que es troben en situació d’exclusió social.

L’horari de les beques de formació laboral és de dilluns a divendres de 8 a 13h i de 15 a 18h. Es tracta d’una jornada laboral de 8 h/diàries i 40 h/set. Els aspectes que treballem amb els usuaris de beques són habilitats laborals (puntualitat, justificacions, assistència, etc.), habilitats socials (treball en equip, higiene, respecte vers als companys i monitors), etc.

Totes aquestes persones estan becades en concepte de la formació que reben reben una beca econòmica en base al SMI.

CALENDARI D’EXECUCIÓ:

El projecte Beques inclou diferents activitats a realitzar al llarg de la setmana becada que realitza la persona beneficiada. Les activitats que desenvolupen són:

 • recollida de cartrons: Cada dia, els dies queden repartits pels pobles de la comarca

 • serveis a particulars: sempre i quan surti, independentment del dia

 • manteniment d'espais públics municipals: cada dia

 • recollida de vidre a grans productors (bars i restaurants): dijous

 • recollida d'objectes voluminosos: dimecres i dijous puntualment

RECURSOS:

Humans:

 • un encarregat

 • 5 monitors

 • 1 administrativa

 • Treballadora social a mitja jornada

 • El Patronat: està format per 10 membres

 • 14 voluntaris

Infraestructurals i funcionals:

 • Una oficina

 • Dos magatzems

 • 1 furgoneta

 • 2 camions

 • 1 furgó

 • 1 trituradora de paper

 • 1 rentadora

 • eines pròpies pel servei de neteja i jardineria

RESULTATS PREVISTOS

 • Atendre al 100% de les persones que acudeixin al nostre servei, especialment els homes amb risc i/o exclusió social

 • Que els homes millorin l'autonomia, els hàbits de treball i socials gràcies a la realització d'una o més beques de formació laboral al llarg de l'any.

 • Millorar l'autoestima, motivació i situació econòmica de les persones en situació de marginació social, especialment dels homes que tenen familiars aquí a càrrec i que no tenen cap tipus d’ingrés econòmic.

 • Realitzar diferents comunicats sobre les accions que realitzem per tal de difondre les nostres accions i sensibilitzar la població sobre la importància del reciclatge.