A tot Drap

A tot Drap

ÀMBIT GEOGRÀFIC D’EXECUCIÓ: CERVERA

OBJECTIUS

Generals:

 1. Aconseguir la inserció sociolaboral d'aquelles dones immigrants que tenen dificultats per accedir al món laboral normalitzat.

 2. Dignificar el servei a través de la millora de la roba i una atenció més personalitzada i normalitzada.

Específics:

 • Promoure l'adquisició d'hàbits socials, laborals i personals pel desenvolupament d'un treball.

 • Impartir i reforçar coneixements bàsics per facilitar l'aprenentatge d'un ofici i, també, reforçar la formació bàsica

 • Oferir l'oportunitat de demostrar les seves destreses perquè siguin conscients de les seves capacitats laborals i personals, sentint-se recolzades en totes les activitats que es porten a terme, i així, aconseguir una igualtat entre homes i dones i dones immigrants i dones autòctones.

 • Valorar la roba, allunyant-la de la imatge de segona mà, millorant el seu estat.

 • Aprendre la llengua i la cultura catalana.


PERSONES DESTINATÀRIES:

Dones en edat laboral que es trobin en situació de risc social i que visquin a Cervera. Per altra banda, també es beneficiarà tota la població perquè tothom pot accedir a la roba reciclada en bones condicions i a preus assequibles, a través del punts de venda a la botiga A tot Drap i del magatzem de la Fundació Xavier Paules perquè prèviament les dones destinatàries a través de les beques i del curs fan el treball de la roba.

Respecte les dones beneficiaries cal distingir les dones que fan una beca de formació setmanal en concepte de formació laboral i les dones que realitzen el curs trimestral A tot Drap.

Les participants del curs s'escullen tenint en compte la motivació per aprendre i per accedir al món laboral normalitzat, la situació social i econòmica en la que es troben.

Les característiques comunes d'aquestes dones són:

 • manca d'hàbits laborals, socials i personals;

 • dones amb fills; nul•la o poca formació laboral

 • dificultats amb la llengua catalana.

METODOLOGIA:

L’itinerari d’inserció dissenyat pel Projecte “A tot Drap” conjuga els diversos recursos necessaris per afrontar els aspectes que intervenen en el procés d’exclusió i que, per tant, s'han de tenir en compte en el procés d’inserció sociolaboral. Les fases en que contemplem l’itinerari són:

Acollida: És el primer contacte que té la treballadora social de Càritas amb la persona que ve a buscar feina i/o formació. L’entrevista es realitza a l'oficina de la Fundació Xavier Paules, ubicada al casal parroquial, i les funcions principals són:

 • Entrevista i diagnòstic personalitzat: conèixer les necessitats, problemàtiques,... que pugui tenir la persona

 • Demandes directes i indirectes que fa la persona acollida

 • Mostrar-li confiança, apropament, en definitiva, crear un clima propici per a que se sentin còmodes

 • Percebre la motivació que té per accedir al treball i els interessos: econòmics, de formació, etc.

 • Informar i orientar sobre altres recursos i serveis de la zona: aula d'adults, club de feina,..

 • Concessió d'una beca de formació laboral

 • Acompanyament i seguiment de la persona a la fase següent

Els dies destinats a l'acollida són els dilluns i els dijous de 10 a 13 hores

Fase d’Observació: És quan a la dona se li ha ofert la possibilitat de rebre una beca de formació laboral i en aquest moment demostra les seves capacitats, habilitats, etc., tant a nivell personal com laboral, i la motivació que té per iniciar la següent fase: d’inserció laboral. En aquesta etapa és fonamental el seguiment de la monitora que l’acompanya.

Fase Motivacional: Quan a l’anterior fase s’ha valorat l’actitud, el comportament, etc. i es creu que és una persona que té les mínimes aptituds per començar el curs de formació, se li proposa passar a la fase d’inserció laboral on se la prepararà per poder tenir més facilitats al moment d’accedir en el món laboral. Es farà una valoració entre la monitora i la treballadora social. Una vegada ha arribat en aquesta fase es realitzaran una sèrie d’activitats:

 • Taller de roba: seleccionar-la, rentar-la, planxar-la,..

 • Taller de tasques de la llar: neteja, interpretació de productes,..

 • Formació bàsica: classes de català i de cultura en general

 • Formació en aspectes d’interès general: salut, educació,..

 • Tutorització i seguiment individualitzat

 • Reunions de coordinació: comissió de treball, voluntaris i treballadors

 • Reunions de coordinació amb els SSAP, CAP,...

 • Escrits de sensibilització, elaboració de díptics,..

 • Coordinacions amb Associacions d'Immigrants

 • Coordinacions amb l'Aula d'Adults

 • Conveni amb l'Ajuntament de Cervera per fer les pràctiques de neteja.

L'objectiu d’aquesta fase és afavorir el desenvolupament personal i la formació integral i motivar-les a seguir aquest procés a través de la formació.

Fase d’Inserció Laboral:Quan la dona ha finalitzat el curs trimestral i vegi que ha millorat les seves capacitats individuals i està preparada per inserir-se al món laboral. L’objectiu es oferi'ls-hi eines per a que elles puguin tenir suficient autonomia per trobar feina. Per altra banda, es farà l’acompanyament a la recerca de feina perquè se sentin més recolzades. Mentre no trobin cap treball se'ls oferirà la possibilitat de continuar realitzant beques de formació laboral A tot Drap i, així també, acabaran de millorar les seves mancances a nivell laboral.

Fase final o de tancament: Una vegada ja s'han incorporat al mercat laboral, es farà el seguiment individual de cada persona amb l'objectiu de saber si s'està adaptant bé a la nova feina. En el cas que no trobi feina se li oferirà altres alternatives de formació. El seguiment es donarà per finalitzat quan la persona faci una mesos que hagi trobat feina.

Durant tot l’itinerari d’inserció es treballen de forma continuada uns altres dos aspectes:

 1. Seguiment individualitzat: Durant tot el procés es realitza un seguiment personalitzat amb cadascuna de les persones que participin en el projecte. Aquest seguiment permet: abordar les problemàtiques personals i familiars, de treball que puguin sorgir i avaluar d'una manera continuada l’evolució de la persona, les millores i dificultats que es van donant en el procés personal, etc.

 2. Animació comunitària: Cal tenir en compte l’entorn en que es troben aquestes persones durant el procés d’inserció: afavorint que les persones que participin en el projecte participin en activitats que facin en el seu entorn, tenir en compte la relació entre usuaris i voluntaris, activitats de sensibilització de la comunitat en general, etc.

CALENDARI D’EXECUCIÓ:

 • De gener a desembre es realitzen les següent activitats dins el Projecte A Tot Drap:

 • L'acollida, el diagnòstic i l'observació de les capacitats socials, laborals,.. es realitza al llarg de tot l'any.

 • Tutorització i seguiment individualitzat.

 • Formació sociolaboral: de gener a desembre
  * taller de selecció de roba, planxat, costura, atenció al públic,...
  * taller de tasques de la llar: neteja, interpretació de productes,...
  * treball d'habilitats socials, laboral i hàbits
  * classes de català
  * formació en aspectes d'interès general: salut, educació,..

 • Conveni de pràctiques amb la Paeria de Cervera.

 • Classes de llengua i cultura.

 • Entrevistes i seguiment.

 • Reunions de coordinació: comissió de treball, voluntaris, treballadors, aules de llengua...

 • Escrits de sensibilització, informació,.. de gener a desembre

 • Reunions de seguiment i coordinació monitora-treb.social

 • Reunions de coordinació amb els SSAP, CAP,..

HORARIS

 • L'horari de les BEQUES DE FORMACIÓ LABORAL (8 hores/setm.) es realitzaran de dimarts a divendres de 15 a 17 hores.

 • L'horari d'ATENCIÓ I SEGUIMENT de la treballadora social és dilluns i dijous de 10 a 13 h i altres dies amb cita prèvia.

 • Les dones beneficiaries del CURS A TOT DRAP trimestral tenen el següent horari:
  - Dilluns: de 15 a 20 hores - realitzaran el taller de neteja
  - Dimarts i dijous: de 15 a 17 hores - realitzaran el taller de roba.
  - Dimecres i divendres: de 15 a 18 hores - Taller de roba

 • Cadascuna de les dones d'origen immigrant que realitzen el curs de formació per a la inserció laboral tenen assignades 2 hores a la setmana, de 17 a 19 hores (dimarts o dijous), per estar a la botiga de segona mà en la qual es ven la roba a preus simbòlics la roba que ha estat seleccionada, classificada per elles. A la botiga s'hi estan juntament amb la monitora responsable del projecte. Durant aquestes dos hores els hi podem proporcionar uns coneixements més personalitzats i específics per cadascuna de les dones que imparteixen la formació d'inserció, formant-les amb els aspectes que tenen més mancances i, alhora, aprenen a estar treballant de cara al públic.

 • Així doncs, cada dona beneficiària del CURS A TOT DRAP realitza 17 HORES SETMANALS DE FORMACIÓ PER A LA INSERCIÓ LABORAL DURANT TRES MESOS.

RECURSOS:

Humans:

El programa "A tot Drap" està estructurat a per diferents recursos humans, des del patronat fins als voluntaris. Els voluntaris estan implicats directament en diverses tasques: la venda de roba, organització de la botiga de l’Avinguda Mil·lenari i magatzem, etc.

- La monitora: La seva funció és clau en el projecte perquè és la persona que està al dia a dia, amb les participants i les voluntàries. El seu contracte laboral està destinat en la seva totalitat al projecte. Les seves funcions són:

 • Seguiment i acompanyament de les usuàries i voluntàries, juntament amb la treballadora social.

 • La formació dels tallers de roba i servei domèstic, juntament amb la col•laboració de les voluntàries.

 • Coordinadora del servei.

 • Vetllar perquè el servei funcioni.

 • Etc.

- La treballadora social dedica ha de coordinar-se periòdicament amb la monitora. Les seves funcions són:

 • Seguiment i acompanyament de les usuàries/s i voluntaris/es.

 • Motivació del voluntariat i usuaris.

 • Formació del voluntariat i de les usuàries.

 • Etc.

- La comissió de treball: Està formada per una responsable del programa, les voluntàries, la monitora i la treballadora social. Es reuneixen de manera periòdica i són els encarregats de tirar endavant el projecte. Aquesta serà l’encarregada de fer arribar al Patronat de la Fundació “Xavier Paules”, les dificultats, el seguiment, l’estat, etc. del projecte a tot drap.

- El Patronat està format per 10 membres. Aquest ha d’aprovar les propostes, ser informat del seguiment del Projecte, etc. per la comissió de treball.

El Programa A tot Drap es va iniciar l'any 2005 i des de llavors hem anat millorant poc a poc el servei.

Infraestructurals i funcionals:

Fundació Xavier Paules disposa de dos magatzems, a un dels magatzem es realitza la selecció de la roba, rentat, planxat i costura; en aquest mateix espai fem la venda de la roba i la que està millor la baixem a la botiga que tenim a l’Avinguda Mil·lenari de Catalunya de Cervera. Al mateix magatzem on fan la selecció també disposem de 3 màquines de cosir, 2 planxes, 2 fustes de planxar i una rentadora i a la botiga tenim una màquina de cosir, dos fustes de planxar i dos planxes. A l'altre magatzem guardem la roba seleccionada, d'altres temporades,.. i que pel moment no es posa a la botiga. A més, també disposem d'una furgoneta per poder portar la roba d'un espai a l'altre.

RESULTATS PREVISTOS

 1. Assolir els coneixements que requereix poder incorporar-se al món laboral i als treballs del sector domèstic perquè se les prepara per aprendre i saber netejar correctament i, així, tenir les mateixes oportunitats que la resta de dones autòctones i homes per ocupar un lloc de treball.

 2. Saber tractar la roba correctament: rentat, planxat, cosir, fer mitja,...

 3. Que parlin i entenguin la llengua catalana.

 4. Assoliment de les habilitats socials i que participin en altres tallers i cursos que es realitzin a Cervera.